TEMPORARY DISABLEMENT

ทุพพลภาพชั่วคราว

การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะได้รับการชดเชยจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล