TECHNICAL RESERVES

เงินสำรองทางเทคนิค

เงินสำรองที่ผู้รับประกันภัยจะต้องจัดสรรไว้ให้เพียงพอกับความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกไป