SUPPLEMENTAL TERM INSURANCE

การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเพิ่มเติม

ข้อตกลงเพิ่มเติมที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตบางแบบ ซึ่งมีเงื่อนไขจะจ่ายเงินเพิ่มจำนวนหนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด