SUPERVISORY AUTHORITY

หน่วยงานควบคุมดูแล

หน่วยงานของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานรัฐที่ทำหน้าที่ตรวจตราการดำเนินธุรกิจของผู้รับประกันในประเทศ เช่น กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์