SUBSTANDARD LIFE

ชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน

บุคคลที่มีสุขภาพต่ำกว่ามาตรฐานของบุคคลทั่วไป มาตรฐานนี้ผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้กำหนดไว้