SHAREHOLDERS' SURPLUS

เงินส่วนเกินของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินของทรัพย์สินที่มากกว่าหนี้สินในเงินกองทุนประกันภัย อันเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น