RESERVE BASIS

หลักเงินสำรอง

หลักเงินสำรอง หลักที่ใช้ในการคำนวณเงินสำรองโดยอาศัยตารางมรณวิสัยและอัตราดอกเบี้ยที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งนายทะเบียนประกันชีวิตจะเป็นผู้กำหนด