PROFIT COMMISSION

ค่าบำเหน็จกำไร

ค่าบำเหน็จที่ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ เมื่อผู้รับประกันภัยต่อมีกำไรจากการรับประกันภัยต่อนั้น โดยกำหนดขึ้นจากผลของกำไรสุทธิที่ผู้รับประกันภัยต่อได้จากธุรกิจที่รับประกันภัยต่อไว้ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนด