PRESENT VALUE

มูลค่าปัจจุบัน

เงินจำนวนหนึ่งที่เมื่อรวมกับดอกเบี้ยที่จะได้รับในระยะเวลาที่กำหนด จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินต้นที่ต้องการ เช่น ค่าของเงิน 1 บาทเมื่อครบปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3 ต่อปี มีมูลค่าปัจจุบันตอนต้นปี เท่ากับ 0.97087 บาท