PREMIUM ADVICE NOTE

บันทึกแจ้งเบี้ยประกันภัย

บันทึกของนายหน้าประกันภัยที่แจ้งให้ผู้รับประกันภัยหรือหน่วยงานที่ออกกรมธรรม์ทราบเกี่ยวกับการจ่ายหรือรับคืนเบี้ยประกันภัย ของผู้เอาประกันภัย