PRELIMINARY TERM PREMIUM

เบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาเบื้องต้น

เบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลาเบื้องต้นนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยที่ต้องรอเงินได้ตามฤดูกาล ได้มีโอกาสเอาประกันภัยก่อน โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพียงเล็กน้อยในระยเริ่มต้นจาก 1-11 เดือน แต่ถ้าอายุของผู้เอาประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นก่อนที่ระยะเริ่มต้นจะสิ้นสุด เบี้ยประกันภัยก็จะต้องคิดตามอายุที่เพิ่มขึ้นนั้น