PHYSICAL HAZARD

ภาวะภัยทางกายภาพ

ภาวะหรือเงื่อนไขทางวัตถุที่ทำให้เกิดหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อความสูญเสียหรือเสียหายเช่น สายไฟเก่ามีภาวะภัยทางกายภาพที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ดู moral hazard ประกอบ