PARTICIPATING POLICY

กรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเงื่อนไขในการแบ่งปันเงินส่วนเกิน (surplus) ที่เกิดขึ้นแต่ละปีให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์