OLD AGE AND SURVIVORS INSURANCE (OASI)

การประกันภัยผู้สูงอายุ

การประกันภัยสังคมแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุ (ซึ่งอยู่ในโครงการของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา)เมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะจ่ายเงินเลี้ยงชีพให้เป็นรายงวดจนกระทั่งเสียชีวิต