LOADING

ส่วนบวกเพิ่ม

1. เบี้ยประกันภัยส่วนที่บวกเพิ่มขึ้นจากอัตราปรกติ เนื่องจากสภาพความเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ
-2. ส่วนที่บวกเพิ่มขึ้นจากส่วนที่เป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการเสี่ยงภัยแท้ๆ ส่วนบวกเพิ่มนี้ได้แก่ กำไร และค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นต้น