LIFE CONTINGENCY

เหตุความไม่แน่นอนของชีวิต

เหตุต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะตาย หรือมีชีวิตรอดอยู่ หรือที่จะมีชีวิตยืนยาว