LAPSATION PROFIT

กำไรจากกรมธรรม์ขาดอายุ

กำไรที่เกิดจากอัตรากรมธรรม์ประกันชีวิตขาดอายุต่ำกว่าอัตราที่ประมาณการไว้ หรือทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ส่วนของเงินสำรองที่เกินกว่าค่าเวนคืนกรมธรรม์