INSURANCE BROKER

นายหน้าประกันภัย

ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย โดยได้รับบำเหน็จเนื่องจากการนั้น