INCONTESTABLE CLAUSE

ข้อกำหนดไม่โต้แย้ง

ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะระบุเงื่อนไขว่า ผู้รับประกันภัยจะโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาไม่ได้ ถ้าเลยระยะเวลาที่กำหนด คือ 5 ปี ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ 2 ปีตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ของผู้รับประกันบางราย ตัวอย่าง เช่น ถ้าผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพไม่สมบูรณ์อยู่ก่อนทำสัญญาและผู้รับประกันภัยมารู้เมื่อเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิ์บอกล้างสัญญา