GUARANTEED DIVIDEND POLICIES

กรมธรรม์รับรองเงินปันผล

กรมธรรม์แบบเก่าที่ผู้รับประกันชีวิตรับรองที่จะจ่ายเงินปันผลตามระยะเวลาที่ตกลงกัน