GUARANTEED ANNUITY

เงินรายปีรับรอง

การประกันชีวิตแบบเงินรายปีที่มีเงื่อนไขว่า จะจ่ายเงินได้ประจำให้แก่ผู้รับเงินรายปีเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่คำนึงถึงว่า ผู้รับเงินรายปีผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่