EXTRA DIVIDEND

เงินปันผลพิเศษ

เงินปันผลซึ่งผู้รับประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากเงินปันผลปรกติในกรณีที่ผู้รับประกันภัยได้ดำเนินการมีกำไรเพิ่มขึ้น หรือในกรณีอื่น