EVIDENCE OF HEALTH

ใบรับรองสุขภาพ

ในการเอาประกันชีวิตหรือการประกันสุขภาพ หรือการฟื้นสัญญาดังกล่าว โดยปรกติผู้รับประกันภัยจะให้ผู้ขอเอาประกันภัยแสดงใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ว่ามีสุขภาพปรกติ