COMMISSIONERS' 1941 STANDARD ORDINARY TABLE

ตารางมรณวิสัย ซีเอสโอ 1941

ตารางมรณวิสัยประเภทสามัญมาตรฐาน ซึ่งจัดทำขึ้นตามประสบการณ์ของบริษัทประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ค.ศ. 1930-1954 ตารางนี้ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1941 เป็นตารางมรณวิสัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในการใช้ในการคำนวณหาเบี้ยประกันภัยประเภทสามัญและเงินสำรองประกันภัยขั้นต่ำ