COLLATERAL ASSIGNMENT

การโอนสิทธิบางส่วน

การมอบโอนสิทธิบางส่วนในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่เจ้าหนี้ เพื่อเป็นหลักค้ำประกันหนี้ เมื่อผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรม เจ้าหนี้จะมีสิทธิรับประโยชน์ตามจำนวนที่ลูกหนี้ติดค้างอยู่ ส่วนที่เหลือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะเป็นผู้รับ