CERTIFICATE

ใบรับรอง

ใบสำคัญที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตประเภทกลุ่มแต่ละคนถือไว้เป็นหลักฐานแทนกรมธรรม์