BONUS RESERVE

เงินสำรองเงินปันผล

เงินสำรองที่ผู้รับประกันชีวิตเก็บไว้เพื่อที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ในวันข้างหน้า