หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๙

ประเภทหลักสูตร: 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
วันที่ฝึกอบรม: 
21 มิถุนายน 2562 ถึง 01 ธันวาคม 2562

 

หลักการและเหตุผล : 

                   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและ   มีเสถียรภาพตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย เพื่อสร้างและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร  ทั้งในและนอกระบบประกันภัยให้มีความรู้ด้านการประกันภัย และพร้อมรองรับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคต

                   ปัจจุบัน การบริการด้านการประกันภัยมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอันเนื่องมาจากรูปแบบของธุรกิจ ความคาดหวังจากผู้บริโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการบริการด้านการประกันภัยมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้มิติของการกำกับดูแลไม่สามารถดำเนินการแต่เพียงลำพังเพียงหน่วยงานเดียว แต่จำเป็นต้องบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จำเป็นที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบประกันภัย และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                   สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัด “การศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (Thailand Insurance Leadership Program) รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ประกันภัย ทั้งการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในด้านต่างๆ พัฒนาการของระบบประกันภัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก เพื่อจะได้ระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่หลากหลายช่วยให้ข้อเสนอแนะและพัฒนาระบบประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์ :

                   ๑ เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

                   ๒ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการบริหารธุรกิจประกันภัย

                   ๓ เพื่อเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาผู้บริหารให้บริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   ๔ เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานองค์กร และพัฒนาระบบประกันภัยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันในระดับโลก

                   ๕ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่าง ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาระบบประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

 

ระยะเวลาอบรม : 

                   ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนดอบรมสัปดาห์ละ ๑ วัน ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. หรือวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

                  ๑. คุณสมบัติทั่วไป

                              ๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง

                              ๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร

                              ๓ ไม่ควรอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตร วปอ./วปรอ./ปปร./นบส./สจว./วตท./พตส./ปรอ./TEPCOT/วพน./นยปส. หรือหลักสูตรอื่นในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า

                              ๔ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและยอมรับเงื่อนไขของการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรทุกประการ

                              ๕ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและระบบเศรษฐกิจ การเงิน และการประกันภัย

 

                  ๒. คุณสมบัติเฉพาะ

                              ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                              ๑ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรืออดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

                              ๒ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรืออดีตสมาชิกวุฒิสภา

                              ๓ กรรมการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                              ๔ ตุลาการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป

                              ๕ ตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป

                              ๖ ข้าราชการอัยการ ตั้งแต่ชั้น ๕ ขึ้นไป

                              ๗ ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

                              ๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารระดับต้น หรือสายงานอำนวยการระดับสูง หรือสายงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

                              ๙ ข้าราชการทหารชั้นยศพลตรี พลอากาศตรี หรือพลเรือตรีขึ้นไป

                              ๑๐ ข้าราชการตำรวจชั้นยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

                              ๑๑ กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และประกันภัย

                              ๑๒ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนหรือองค์กรพัฒนาภาคเอกชน

                              ๑๓ บรรณาธิการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และมีประสบการณ์ในงานด้านสื่อมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

                              ๑๔ บุคคลที่คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาอบรม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี): 
AttachmentSize
PDF icon หลักการและเหตุผล172.58 KB
PDF icon ตารางการศึกษาอบรม359.54 KB
PDF icon คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม972.21 KB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย หลักเกณฑ์วิธีการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม (ดร.นิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม)4.49 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล)9.03 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์)23.95 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)3.79 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช))8.43 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (นายประสัณห์ เชื้อพานิช)1.75 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง)4.42 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ (นายชัยยุทธ มังศรี)2.2 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ (พลเอก รศ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ)16.98 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (นายกิตติ มานะคงตรีชีพ)512.86 KB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (นายทำนุ อมาตยกุล)5.24 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (นายพรสัณห์ เชื้อพานิช)1.23 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ (นายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล)8.38 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ดร.ศรพล ตุลยเสถียร)5.42 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ (นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์)7.5 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ (นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์)4.22 MB
Package icon เอกสารประกอบการบรรยาย การศึกษาดูงาน ณ สหราชอาณาจักร ๑๑ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒6.26 MB
Package icon เอกสารประกอบการบรรยาย การศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ๑๑ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒10.58 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ (นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)2.32 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ)2.38 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ (นายสรชน บุญสอง)1.99 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ (Dr. Philipp Servatius, Ms. Biggy Nguyen, Swiss RE)3.98 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ (นายเกริกไกร จีระแพทย์)10.67 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ (นายกิตตินันท์ อนุพันธ์)2.61 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ (นายอานนท์ วังวสุ)1.86 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ (Mr.Ajeet Phatak)2.15 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม)3.26 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ดร.ประเวทย์ ตันติสัจจธรรม)7.28 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ (นายสุรชัย ศิริบวรรัตนกุล)2.81 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ (นายบุญสน เจนชัยมหกุล)687.96 KB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (นางสาวประภาภัสร์ กุลปวโรภาส)2.45 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (Mr. Surendra Kumar Singupalli)98.43 KB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)6.12 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)4.87 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)2.34 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์)2.34 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (นายปรีดี ดาวฉาย)4.74 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ)15.79 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ)5.07 MB