หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)

กิจกรรมสำหรับนักศีกษา วปส. รุ่นที่ 11  

  • วันที่ 19 - 20 มกราคม 2566  มีกิจกรรมวัดตัวเพื่อตัดเสื้อแจ๊คเก็ต และเสื้อโปโล ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัย
    ระดับสูง ชั้น 1 สำนักงาน คปภ.  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-515-3995 ต่อ 3616, 3620, 3626
ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11 03 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 23 กรกฎาคม 2566
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 10 04 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 07 สิงหาคม 2565
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 21 มิถุนายน 2562 ถึง 01 ธันวาคม 2562
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 29 มิถุนายน 2561 ถึง 08 ธันวาคม 2561
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 18 สิงหาคม 2560 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 01 มิถุนายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 09 พฤษภาคม 2559
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 4 03 มิถุนายน 2557 ถึง 14 กันยายน 2557
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 01 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 01 สิงหาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 22 กรกฎาคม 2554 ถึง 10 กันยายน 2554