หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2

ประเภทหลักสูตร: 
หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.)
วันที่ฝึกอบรม: 
25 สิงหาคม 2565 ถึง 02 ธันวาคม 2565

หลักการและเหตุผล :

             สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและ   มีเสถียรภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย

                   ในโลกปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ยาก มีความซับซ้อน ไม่มีรูปแบบหรือแนวโน้มของการเกิดที่ชัดเจน และแตกต่างไปจากที่เคยเกิดขึ้นในอดีต สาเหตุมาจากปัจจัยที่หลากหลายและมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันทั้งปัจจัยทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นยากต่อการคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน จึงถือเป็น   ความท้าทายที่สำคัญของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม จากความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk)    ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดได้ในอนาคตโดยอาจเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ยากที่จะระบุได้  มีความถี่ของการเกิดต่ำ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงอุบัติใหม่ ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงทวีความสำคัญมากขึ้น จึงถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและผู้บริหารบริษัทประกันภัยต้องให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนต่าง ๆ และภาคสังคม ซึ่งการประกันภัยมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการด้านการประกันภัยในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

                   สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) (Thailand Insurance Super Leadership Program) ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอดจากหลักสูตร วปส. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้นำองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์     เชิงวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการนำเสนอแนวทางและการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก ตลอดจนบูรณาการร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมและเพิ่มบทบาทของระบบประกันภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

                  1.เพื่อแสวงหาวิธีการ สร้างสรรค์แนวคิด องค์ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและการดำเนินธุรกิจทั้งการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรมประกันภัยแบบใหม่ การบริหารจัดการองค์กร ผ่านการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และเสนอข้อคิดเห็น  ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

                  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรวบรวมแนวคิด ทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ เทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยง และการประกันภัย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งของไทยและของโลก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ

ระยะเวลาอบรม :  

                   ระยะเวลาการศึกษาอบรม ระหว่างเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2565 กำหนดอบรม สัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 16.30 น. หรือวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม :

                   1. ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ที่มีประวัติการเรียนดีเด่น เข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร วปส. อย่างสม่ำเสมอ หรือ ทำประโยชน์ให้กับสำนักงาน คปภ. หรือระบบประกันภัย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน คปภ. ให้เข้ารับการอบรม

                   2. ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตั้งแต่รองเลขาธิการฯ ขึ้นไป

                   3. ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมต้องไม่อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตร วปอ./วปรอ./ปปร./นบส./บยส./สจว./วตท./พตส./ปรอ./TEPCOT/วพน./นยปส./TME/มหานคร/วบส. หรือหลักสูตรอื่นในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี): 
AttachmentSize
PDF icon รายละเอียดหลักสูตร Super วปส. รุ่นที่ 2264.63 KB
PDF icon ตารางการศึกษาหลักสูตร Super วปส. รุ่นที่ 2355.27 KB
PDF icon 3-9-65 อ.นิรันดร์ บันลือรัตน์ Redesign Insurance Business with Business Model Canvas435.73 KB
PDF icon 4-9-65 ดร.ธนัย ชรินทร์สาร Strategy and Business Model in a Disruptive World112.76 KB
PDF icon 4-9-65 ผศ.ดร.กุลเชษ มงคล Visioning the New Insurance System for Aged Society by Strategic Foresight Framework and Process354.14 KB
PDF icon 9-9-65 ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ The impact of longevity population on health insurance system9.22 MB
PDF icon 9-9-65 Session Summary_The Impact of Longevity Population on Health Insurance System by Prof.Dr.Wiphan119.5 KB
PDF icon 9-9-65 คุณปรมาศิริ มโนลม้าย Reimaging insurance system in the era of Aged Society3.27 MB
PDF icon 9-9-65 Session Summary_Reimaging Insurance System in the Era of Aged Society by Poramasiri Manolamai116.93 KB
PDF icon 16-9-65 รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ EIC - ความเปราะบาง1.96 MB
PDF icon 16-9-65 รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ มุมมองเศรษฐกิจปี 2022-20233.13 MB
PDF icon 16-9-65 Session Summary_Insurance Industry’s Preparation for the Economic Rebound by รศ.ดร.สมประวิณ126.42 KB
PDF icon 16-9-65 นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ ระบบสาธารณสุขของไทยและการประกันสุขภาพภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง6.9 MB
PDF icon 16-9-65 ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ระบบสาธารณสุขของไทยและการประกันสุขภาพภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง2.14 MB
PDF icon 16-9-65 คุณอาภากร ปานเลิศ การประกันสุขภาพภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมผู้สูงอายุ โรคอุบัติใหม่ และการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ534.78 KB
PDF icon 16-9-65 Session Summary_ระบบสาธารณสุขของไทยและการประกันสุขภาพ136.06 KB
PDF icon 22-9-65 คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ Reinvention business strategies for survival7.65 MB
PDF icon 22-9-65 Session Summary Reinvention Business Strategies for Survival by คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ558.56 KB
PDF icon 22-9-65 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนารถรัตน Fine-tuning health insurance new business model2.42 MB
PDF icon 22-9-65 Session Summary_Fine-Tuning Health Insurance New Business Model by คุณอภิสิทธิ์ อนันตนารถรัตนและคุณสาระ ล่ำซำ122.08 KB
PDF icon 22-9-65 คุณกฤษณ์ จันทโนทก Super CEO Special Talk5.92 MB
PDF icon 30-9-65 คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ Frontier Tech for insurance business and its transformation5.82 MB
PDF icon 30-9-65_session_summary_frontier_tech_for_insurance_business_and_its_transformation_by_khunsmchay_elissuththiwngkh.pdf123.74 KB
PDF icon 30-9-65 Cindy Kua Disruption possibility and preparation of new technology in InsurTech6.3 MB
PDF icon 30-9-65 Session Summary_Disruption Possibility and Preparation of New Technology in InsurTech by Miss Cindy Kua108.91 KB
PDF icon 30-9-65 Session Summary_InsurTech and Health Insurance for Aged Society by Mr. Sudhakar Siripurapu115.64 KB
PDF icon 7-10-65 Session Summary_Strategic for New Business Model in an aged Society (Insurance VS Non-Insurance Approaches) by ผู้ทรงคุณ106.86 KB
PDF icon 7-10-65 Session Summary_ประชุมหารือเรื่องการจัดทำผลงานวิชา โดย ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล583.12 KB
PDF icon 12-10-65 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ Navigating Regulatory Challenges from Insurance business perspectives4.3 MB
PDF icon 12-10-65 คุณชูฉัตร ประมูลผล แนวทางการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย3.98 MB
PDF icon 12-10-65 คุณวสุมดี วสีนนท์ Navigating regulatory challenges from insurance business perspectives7.88 MB
PDF icon 12-10-65 คุณชัยยุทธ มังศรี ภารกิจด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์4.16 MB
PDF icon 12-10-65 Session Summary_Navigating Regulatory Challenges from Insurance Business Perspectives by ผู้ทรงคุณวุฒิ147.18 KB
PDF icon 12-10-65 ดร.สมพร สืบถวิลกุล Supporting Framework for Insurance Company in the Era of Aged Society and Creating New LifeNon-life 3.03 MB
PDF icon 12-10-65 Session Summary_Navigating Regulatory Challenges from Insurance Business Perspectives by ผู้ทรงคุณวุฒิ128.47 KB
PDF icon 12-10-65 ดร.อำนาจ ประสิทธิดำรงค์ Aged Society Business10.55 MB
PDF icon 27-10-65 Session Summary_Redesign Customer Journey in the World of Aged Society by ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ118.93 KB
PDF icon 27-10-65 คุณวัฒนา วงศ์วิเศษนพคุณ The Ultimate Guide to Win Customer Engagement (Insurance Products)1009.98 KB
PDF icon 27-10-65 คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร The Ultimate Guide to Win Customer Engagement (Insurance Products)2.43 MB
PDF icon 27-10-65 Session Summary_The Ultimate Guide to Win Customer Engagement by คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร,139.47 KB
PDF icon 27-10-65 นพ.สาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข Super CEO Special Talk6.56 MB
PDF icon 11-11-65 ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ Rethinking value proposition (QR code)80.61 KB
PDF icon 11-11-65 Session Summary_Rethinking Value Proposition from ESG Perspective by ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์122.17 KB
PDF icon 27-10-65 Session Summary_Redesign Customer Journey in the World of Aged Society by ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ862.43 KB
PDF icon 18-11-65 คุณวารุณี ปรีดานนท์ The role of leadership in workforce reskilling2.38 MB