หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ ๑

ประเภทหลักสูตร: 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
วันที่ฝึกอบรม: 
11 กันยายน 2563 ถึง 12 ธันวาคม 2563

หลักการและเหตุผล :

                   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและ   มีเสถียรภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย

                   ในโลกปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ยาก มีความซับซ้อน ไม่มีรูปแบบหรือแนวโน้มของการเกิดที่ชัดเจน และแตกต่างไปจากที่เคยเกิดขึ้นในอดีต สาเหตุมาจากปัจจัยที่หลากหลายและมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันทั้งปัจจัยทางสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นยากต่อการคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน จึงถือเป็น   ความท้าทายที่สำคัญของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจ ภาคธุรกิจ และภาคสังคม จากความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk)    ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดได้ในอนาคตโดยอาจเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ยากที่จะระบุได้  มีความถี่ของการเกิดต่ำ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงอุบัติใหม่ ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงทวีความสำคัญมากขึ้น จึงถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและผู้บริหารบริษัทประกันภัยต้องให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนต่าง ๆ และภาคสังคม ซึ่งการประกันภัยมีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการด้านการประกันภัยในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

                   สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) (Thailand Insurance Super Leadership Program) ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอดจากหลักสูตร วปส. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้นำองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์     เชิงวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการนำเสนอแนวทางและการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก ตลอดจนบูรณาการร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมและเพิ่มบทบาทของระบบประกันภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

                  ๓.๑ เพื่อแสวงหาวิธีการ สร้างสรรค์แนวคิด องค์ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและการดำเนินธุรกิจทั้งการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรมประกันภัยแบบใหม่ การบริหารจัดการองค์กร ผ่านการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และเสนอข้อคิดเห็น  ในเชิงสร้างสรรค์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

                   ๓.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรวบรวมแนวคิด ทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ เทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยง และการประกันภัย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งของไทยและของโลก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ

ระยะเวลาอบรม : 

                   ระยะเวลาการศึกษาอบรม ระหว่างปลายเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดอบรม สัปดาห์ละ ๑ วัน ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม :

                    ๙.๑ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ที่มีประวัติการเรียนดีเด่น เข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร วปส. อย่างสม่ำเสมอ หรือ ทำประโยชน์ให้กับสำนักงาน คปภ. หรือระบบประกันภัย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน คปภ. ให้เข้ารับการอบรม

                    ๙.๒ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตั้งแต่รองเลขาธิการฯ ขึ้นไป

                    ๙.๓ ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมต้องไม่อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตร วปอ./วปรอ./ปปร./นบส./บยส./สจว./วตท./พตส./ปรอ./TEPCOT/วพน./นยปส./TME/มหานคร/วบส. หรือหลักสูตรอื่นในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี): 
AttachmentSize
PDF icon รายละเอียดหลักสูตร150.57 KB
PDF icon ตารางการศึกษา219.31 KB
PDF icon ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที ๑1.48 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย ในพิธีเปิดการศึกษาอบรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ (ดร.ธนัย ชรินทร์สาร)12.32 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย ในกิจกรรมปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ (อาจารย์ เมษ์ ศรีพัฒนากุล)3.21 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย ในกิจกรรมปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ (ดร.ธนัย ชรินทร์สาร)3.21 MB
PDF icon สรุปบทเรียน ในกิจกรรมปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓1.41 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร)2.56 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ )4.1 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ )9.63 MB
Package icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (กรณีศึกษา)2.78 MB
Package icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ (กรณีศึกษา)2.31 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ (คุณเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ)2.84 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ (Super CEO Special Talk: คุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล)903 KB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (กรณีศึกษา)480.21 KB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (Mr. Tjun Tang)5.68 MB
Package icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (กรณีศึกษา)5.15 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา)5.7 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์)3.01 MB
File เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ (กรณีศึกษา)12.13 KB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ผู้บริหาร สำนักงาน คปภ.)9.13 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (คุณไชย ไชยวรรณ)4.07 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (คุณสมพร สืบถวิลกุล)3.12 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (นพ.ประยูร เจนตระกูลโรจน์)10.27 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สรุปการบรรยาย)111.34 KB
Package icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (กรณีศึกษา)1.49 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (คุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม)4.11 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (คุณคุณกลินท์ สารสิน)7.8 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สรุปการบรรยาย)93.28 KB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (คุณคมกฤช เกียรติดุริยกุล)1.83 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สรุปการบรรยาย)97.45 KB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (กรณีศึกษา)3.89 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (คุณธันยพร กริชติทายาวุธ)38.9 MB
PDF icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (สรุปการบรรยาย)180.01 KB
Package icon เอกสารการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (คุณโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์)2.27 MB