หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 3

ประเภทหลักสูตร: 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
วันที่ฝึกอบรม: 
01 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (Thailand Insurance Leadership Program)   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในภาคธุรกิจประกันภัย และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ     และเอกชน มีวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และเสริมสร้างความสามารถด้านบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน    ให้ประสานงานได้อย่างสอดคล้อง

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะความเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและธุรกิจประกันภัยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ต่อไป ในอนาคต 
       2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ การบริหารเชิงสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการประกันภัยให้กับวงการตลาดการเงินและการลงทุน 
       4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบใหม่ๆ ที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจประกันภัยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
       5. เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาระบบ       การประกันภัยให้มีความเข็มแข็ง ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

การอบรม 

    การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
       1. กิจกรรมการศึกษาหลัก 
       2. กิจกรรมเสวนา 
       3. กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย

     กิจกรรมการศึกษาหลัก แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ

       หมวดที่ 1 :  การส่งเสริมความรู้การประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (จำนวน 15 ชั่วโมง)

 • บทบาทสำนักงาน คปภ. กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจประกันภัยไทย
 • Pre-Course (1) ความรู้ด้านการประกันวินาศภัย - การประกันวินาศภัยกับการลดความเสียหายของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ
 • Pre-Course (2) : ความรู้ด้านการประกันชีวิต - การประกันชีวิตกับการสร้างความมั่นคงในชีวิต
 • ความรู้การประกันภัยกับการกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ.
 • ภาคเอกชนกับประโยชน์จากธุรกิจประกันภัย

       หมวดที่ 2 : เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร (จำนวน 9 ชั่วโมง)

 • ความท้าทายของธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ความพร้อมของอุตสาหกรรมเกษตรไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจไทยภายใต้กรอบ AEC

       หมวดที่ 3 :  การเงิน และการลงทุน (จำนวน 21 ชั่วโมง)

 • ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังปี 2556
 • นโยบายกระทรวงการคลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
 • ภาษีของธุรกิจไทยในอนาคต
 • ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต่อตลาดทุนไทย
 • ทิศทางตลาดทุนและการลงทุนไทยในอนาคต
 • การควบรวมกิจการ วิกฤตหรือโอกาสของธุรกิจไทย
 • วิกฤตและโอกาสของธุรกิจไทยสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

        หมวดที่ 4 :  บรรษัทภิบาล (จำนวน 3 ชั่วโมง)

 • บรรษัทภิบาลกับการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

        หมวดที่ 5 :  การเสริมสร้างทักษะเชิงวิสัยทัศน์และการเป็นผู้นำ (จำนวน 30 ชั่วโมง)

 • โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจทวาย และผลกระทบต่อโครงข่ายการขนส่งของไทย
 • การเมืองไทยกับความเสี่ยงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 • นวัตกรรมกับความยั่งยืนทางธุรกิจไทย
 • ตลาดยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร
 • สุขภาพดีสำหรับนักบริหารระดับสูง
 • พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความเสี่ยงในการทำธุรกรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศกับภัยคุกคาม (Cyber Security)
 • ไทยพร้อมแค่ไหนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • มองโลก มองไทย ในอนาคต
 • ธรรมะกับผู้บริหาร

    กิจกรรมเสวนา
        
       การเสวนาเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

     กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

 • กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ (ภายในประเทศ)
 • กิจกรรมโลกทัศน์กับการประกันภัย เศรษฐกิจ การค้า การเงิน และการลงทุนระหว่างประเทศ (ต่างประเทศ)

   

ระยะเวลาอบรม

       เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (2 วัน ต่อสัปดาห์ อบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 น. - 17.30 น.)  หรือวันเวลาที่กำหนด (ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง รวมกิจกรรมศึกษาดูงาน) 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

       1. ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน องค์กร และหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินและประกันภัย
       2. ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือผู้บริหารระดับสูงในรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนหรือองค์กรสาธารณะ 
       3. อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
       4. บุคคลที่สถาบันเห็นควรเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา

 

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 /2556

ปฏิทินการศึกษา

ตารางการศึกษาประจำวัน

กลุ่มกิจกรรม วปส.

การดูงาน

สรุปเนื้อหาการเรียน

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ทำเนียบนักศึกษา