หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6

ประเภทหลักสูตร: 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
วันที่ฝึกอบรม: 
01 มิถุนายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่นที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักการและเหตุผล :  

              สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย เพื่อสร้างและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร  ทั้งในและนอกระบบประกันภัยให้มีความรู้ด้านการประกันภัย และพร้อมรองรับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคต

              ปัจจุบัน การแข่งขันการบริการด้านการประกันภัยเป็นไปอย่างเข้มข้น ประกอบกับการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย และการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการบริการด้านการประกันภัยมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งประชาชนผู้บริโภคที่ใช้บริการด้านการประกันภัยอาจได้รับข้อมูล หรือมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือบริการด้านการประกันภัยตามความเสี่ยงของตนเองได้อย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย ซึ่งอาจจะนำไปสู่ข้อพิพาทด้านการประกันภัย และส่งผลต่อภาพลักษณ์สร้างความเสียหายแก่ระบบประกันภัยในอนาคตได้

                สำนักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และการดำเนินงานของการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การประกันภัยรถภาคบังคับ การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในด้านต่างๆ เพื่อจะนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร ตลอดจนมีการเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยสอดคล้องกับสภาวการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก โดยได้จัด “โครงการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (Thailand Insurance Leadership Program)” ขึ้น

วัตถุประสงค์ : 

                ๑. เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

                ๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการบริหารธุรกิจประกันภัย

                ๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาผู้บริหารให้บริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ๔. เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานองค์กร และพัฒนาระบบประกันภัยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันในระดับโลก

                ๕. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาระบบประกันภัยให้มีความเข้มแข็งสำหรับการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ระยะเวลาอบรม :  ระยะเวลาการศึกษาอบรมระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดอบรมสัปดาห์ละ ๑ วัน ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น. หรือวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

รายนามนักศึกษา วปส. :

เนื้อหาหลักสูตร :   

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน รวมจำนวน ๑๔๔ ชั่วโมง ดังนี้

                ส่วนที่ ๑ กิจกรรมทั่วไป จำนวน ๑๘ ชั่วโมง ประกอบด้วย

                                                - พิธีเปิด – พิธีปิดการศึกษาอบรม                                   ๖ ชั่วโมง

                                                - ปฐมนิเทศ                                                             ๓ ชั่วโมง

                                                - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์                                                 ๙ ชั่วโมง

            

                ส่วนที่ ๒ กิจกรรมการศึกษาอบรม จำนวน ๔๘ ชั่วโมง แบ่งออกเป็น ๗ หมวด คือ

                                หมวดที่ ๑ :  ประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

                                                ๑.๑ บทบาทของประกันภัยกับการเจริญเติบโตของประเทศแบบยั่งยืน

                                                ๑.๒ ทิศทาง บทบาท ของสำนักงาน คปภ. และแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ ๓  ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย

                                                ๑.๓ บทบาท หน้าที่ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

                                                              - กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยกับการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

                                                              - การส่งเสริมความรู้และการบริการประชาชนด้านประกันภัยภูมิภาค

                                                              - การกำกับดูแลความมั่นคงของบริษัทประกันภัย    

                                                ๑.๔ การบริหารความเสี่ยงสมัยใหม่โดยระบบประกันภัยภายใต้นโยบายรัฐบาล

                                                ๑.๕ การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย และการดำรงเงินกองทุน

                                                      ตามระดับความเสี่ยง (RBC) 

                              หมวดที่ ๒ : ประกันวินาศภัยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ                                                             

                                              ๒.๑ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยและบทบาทของการประกันวินาศภัยต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

                                              ๒.๒ ธุรกิจประกันภัยรถยนต์กับการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน และกรณีศึกษาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

                                              ๒.๓ การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (พร้อมกรณีศึกษา)

                                              ๒.๔ การปฏิรูปการประกันภัยพืชผล

                                              ๒.๕ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และกรณีศึกษา

                                              ๒.๖ การประกันภัยความเสี่ยงไซเบอร์สำคัญกับองค์กรท่านอย่างไร ? (กรณีศึกษา)                                                

                                             ๒.๗ สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านระบบประกันภัย

                              หมวดที่ ๓ : นโยบายและแนวทางของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

                                              ๓.๑ เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : Fintech) กับกระแสการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโลก

                                              ๓.๒ การปรับตัวของสถาบันการเงินไทยในยุค Digital Economy

                                              ๓.๓ อนาคตธุรกิจไทยภายใต้บริบท AEC

                                              ๓.๔ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

                                              ๓.๕ เดินหน้าประเทศไทยกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกกับการปรับตัวของธุรกิจประกันภัย

 

                              หมวดที่ ๔ : การเงิน การคลัง และการลงทุน

                                              ๔.๑ นโยบายภาษีกับการพัฒนาสถาบันการเงินอย่างยั่งยืน

                                              ๔.๒ ภาษีกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และธุรกิจประกันภัย

                                                ๔.๓ โอกาสของธุรกิจไทยและธุรกิจประกันภัยในการลงทุนต่างประเทศ

                                                      (ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV)

                              หมวดที่ ๕ : ประกันชีวิตกับบริบทของการเปลี่ยนของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

                                              ๕.๑ ทิศทางของกฎหมายประกันภัยไทยในเศรษฐกิจยุคดิจิตอล

                                              ๕.๒ การประกันชีวิตกับความมั่นคงในชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศในยุคสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

                                              ๕.๓ การบริหารการลงทุนของบริษัทประกันชีวิต

                                              ๕.๔ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ

                                              ๕.๕ การประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) สำคัญอย่างไรกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

                                                ๕.๖ ความอยู่รอดของสวัสดิการรัฐ กับประโยชน์ของประชาชนด้านการรักษาพยาบาล

                              หมวดที่ ๖ : บรรษัทภิบาล

                                              ๖.๑ ธุรกรรมประกันภัยกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

                                              ๖.๒ CSR (Corporate Social Responsibility) VS CSV (Creating Shared Value) กับการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ

                                              ๖.๓ จริยธรรม : จิตสำนึกหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ

                              หมวดที่ ๗ :  การเสริมสร้างทักษะเชิงวิสัยทัศน์และการเป็นผู้นำ

                                              ๗.๑ คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารในการพัฒนาประเทศ

                                              ๗.๒ แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                                              ๗.๓ เทคนิคการเจรจาและระงับข้อขัดแย้งทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมกรณีศึกษา

 

                ส่วนที่ ๓ กิจกรรมวิชาการ จำนวน ๗๘ ชั่วโมง ประกอบด้วย

                                - ชี้แจงและจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม                              ๑ ชั่วโมง

                                - ปรึกษาและหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา                               ๕ ชั่วโมง

                                - การนำเสนอรายงานการศึกษากลุ่ม                                   ๖ ชั่วโมง

                                - การศึกษาดูงานภายในประเทศ                                      ๒๔ ชั่วโมง

                                - การศึกษาดูงานในต่างประเทศ                                       ๓๐ ชั่วโมง

                                - กิจกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม                       ๑๒ ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม : 

                    ๑ คุณสมบัติทั่วไป

                        ๑.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง

                        ๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร

                        ๑.๓ เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตร วปอ./วปรอ./ปปร./นบส./สจว./วตท./ พตส./บรอ./TEPCOT/วพน./นบปส. หรือหลักสูตรอื่นในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า

                        ๑.๔ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและยอมรับเงื่อนไขของการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรทุกประการ

                        ๑.๕ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานและระบบเศรษฐกิจ การเงิน การประกันภัย

                    ๒ คุณสมบัติเฉพาะ

                        ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                        ๒.๑ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

                        ๒.๒ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรืออดีตสมาชิกวุฒิสภา

                        ๒.๓ กรรมการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                        ๒.๔ ตุลาการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป

                        ๒.๕ ตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่ รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป

                        ๒.๖ ข้าราชการอัยการ ตั้งแต่ชั้น ๕ ขึ้นไป

                        ๒.๗ ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

                        ๒.๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารระดับต้น หรือสายงานอำนวยการระดับสูง หรือสายงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

                        ๒.๙ ข้าราชการทหารชั้นยศพลตรี พลอากาศตรี หรือพลเรือตรีขึ้นไป

                        ๒.๑๐ ข้าราชการตำรวจชั้นยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

                        ๒.๑๑ กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และประกันภัย

                        ๒.๑๒ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนหรือองค์กรพัฒนาภาคเอกชน

                        ๒.๑๓ บรรณาธิการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และมีประสบการณ์ในงานด้านสื่อมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

                        ๒.๑๔ บุคคลที่คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาอบรม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี): 
AttachmentSize
Package icon คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project :GP)506.66 KB
Package icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์))6.42 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์)10.24 MB
File เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายณพงศ์ธวัช โพธิกิจ)2.99 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (นางนุสรา อัสสกุล บัญญัติปิยพจน์)2.67 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์)602.57 KB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา)2.81 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ( นายรณวัตร สุวรรณาภิรมย์)258.74 KB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ดร.สมภพ มานะรังสรรค์)1.09 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ดร.ปรเมธี วิมลศิริ)5.44 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( นายปรีดี ดาวฉาย)4.87 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ)2.51 MB
File เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา )2.61 MB
Office presentation icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( นายตนุภัทร รัตนพูลชัย) )3.61 MB
File เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด )8.95 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (นางนันทินี ชินวรรณโณ)744.36 KB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)1.21 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม)8.08 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ( คุณนพดล สันติภากรณ์ )13.59 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ( คุณอานนท์ วังวสุ )2.64 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ดร.ปิยวดี โฃวิฑูรกิจ )4.43 MB
PDF icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ดร.สุธี โมกขะเวส )1.37 MB
File เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ( นายประภาศ คงเอียด )102.53 KB
Package icon เอกสารประกอบการบรรยาย วันปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงรุ่นที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๙9.6 MB
PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 ประจำปี 25591.92 MB
Microsoft Office document icon รายละเอียดหลักสูตร101.5 KB
PDF icon ประกาศรับสมัคร406.33 KB
PDF icon รายละเอียดการรับสมัคร88.05 KB
Microsoft Office document icon ใบสมัคร2.87 MB