หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 10

ประเภทหลักสูตร: 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
วันที่ฝึกอบรม: 
04 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 07 สิงหาคม 2565

หลักการและเหตุผล :

                        สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่กำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย เพื่อสร้างและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร  ทั้งในและนอกระบบประกันภัยให้มีความรู้ด้านการประกันภัย และพร้อมรองรับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคต

                       จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ส่งผลให้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศเกิดการชะงักและชะลอตัวลง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การจ้างงานล้วนมีแนวโน้มที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังกล่าวประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่ปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าวธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้มิติของการกำกับดูแลไม่สามารถดำเนินการลำพังแต่เพียงหน่วยงานเดียวได้ แต่จำเป็นต้องบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจำเป็นที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบประกันภัย และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืน

                       สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัด “การศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (Thailand Insurance Leadership Program)  รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภัย ทั้งการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในด้านต่าง ๆ พัฒนาการของระบบประกันภัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก เพื่อจะได้ระดมความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่หลากหลาย ช่วยให้ข้อเสนอแนะและพัฒนาระบบประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถทำหน้าที่เป็น Insurance Ambassador โดยเป็นผู้สื่อสารความรู้ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องของการประกันภัยให้สังคมและสาธารณชนได้

วัตถุประสงค์ :

                       ๑. เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

                       ๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการบริหารธุรกิจประกันภัย

                       ๓. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาผู้บริหารให้บริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                       ๔. เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และวิสัยทัศน์ในการบริหารงานองค์กร และพัฒนาระบบประกันภัยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันในระดับโลก

                       ๕. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่าง เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

ระยะเวลาอบรม :

                       ระยะเวลาการศึกษาอบรมระหว่างเดือนภายในปี ๒๕๖๕ กำหนดการศึกษาอบรมสัปดาห์ละ ๑ วัน ทุกวันศุกร์ (หรือวันพฤหัสบดีกรณีจำเป็น) ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. หรือวัน เวลาที่สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม :

          ๑ คุณสมบัติทั่วไป

                         ๑.๑ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงาน ก.พ. รับรอง

                         ๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร

                         ๑.๓ ต้องไม่อยู่ระหว่างการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรใด ๆ ที่ตรงกับเวลาการศึกษาอบรมของหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) กำหนด และมีเวลาเข้ารับการศึกษาอบรมได้อย่างเต็มที่

                         ๑.๔ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมอย่างแท้จริง ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและยอมรับเงื่อนไขของการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรทุกประการ

                         ๑.๕ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ในงาน/หน่วยงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อระบบประกันภัย

   ๒ คุณสมบัติเฉพาะ

                          ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                          ๒.๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา

                          ๒.๒ กรรมการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                          ๒.๓ ตุลาการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ชั้น ๓ ขั้นสูงขึ้นไป

                          ๒.๔ ตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป                         

                          ๒.๕ ข้าราชการอัยการ ตั้งแต่ชั้น ๕ ขึ้นไป

                          ๒.๖ ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

                          ๒.๗ ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารระดับต้น หรือสายงานอำนวยการระดับสูง หรือสายงานวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

                          ๒.๘ ข้าราชการทหารชั้นยศพลตรี พลอากาศตรี หรือพลเรือตรีขึ้นไป

                          ๒.๙ ข้าราชการตำรวจชั้นยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

                          ๒.๑๐ กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน องค์กร หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และประกันภัย

                          ๒.๑๑ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนหรือองค์กรพัฒนาภาคเอกชน

                          ๒.๑๒ บรรณาธิการ หรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และมีประสบการณ์ในงานด้านสื่อมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

                          ๒.๑๓ บุคคลที่คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาอบรม

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี): 
AttachmentSize
PDF icon หลักการและเหตุผล110.64 KB
PDF icon ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔262.07 KB
PDF icon ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง ประกาศการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๑๐ 32.32 KB
PDF icon ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม348.93 KB
PDF icon 5-4-65 ตารางการศึกษาอบรม 734.36 KB
PDF icon 11-2-65 ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ บริหารความเสี่ยงอย่างไรใน VUCA World4.88 MB
PDF icon 11-2-65 ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ Digital Engagement and Insurance Industry8.91 MB
PDF icon 4-3-65 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี โอกาสและความท้าทาย ของธุรกิจไทยใน CLMV และความเชื่อมโยงของการพัฒนา พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของไทย6.57 MB
PDF icon 4-3-65 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม บทบาทการเจรจา การค้า การลงทุน การค้าบริการ และ การประกันภัยของไทย ในภาวะผันผวนฯ5.97 MB
PDF icon 4-3-65 ดร.วันวิวัฒน์ นายทรงวุฒิ โอกาสและความท้าทายของธุรกิจและอุตสาหกรรมประกันภัยไทย-การพัฒนา EEC5.63 MB
PDF icon 11-3-65 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ นโยบายทางเศรษฐกิจ และทิศทางการกำกับดูแล ระบบประกันภัย537.47 KB
PDF icon 11-3-65 ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผ่าวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจโลก กับโอกาสการค้า การลงทุน และ การประกันภัย ของไทยในยุค New Normal2.9 MB
PDF icon 11-3-65 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รู้เฟื่องเรื่องการบริหารความเสี่ยง ด้านการค้า การลงทุนชายแดนไทย และ CLMV8.89 MB
PDF icon 18-3-65 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและบทบาทการบริหารความเสี่ยงให้กับภาครัฐและ ธุรกิจท่านได้อย่างไร11.66 MB
PDF icon 18-3-65 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน เจาะลึกประกันวินาศภัยสำหรับเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการ2.93 MB
PDF icon 18-3-65 นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ การบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติ และความเสี่ยงอุบัติใหม่: ความท้าทายของภาครัฐและโอกาสสำหรับธุรกิจฯ 3.65 MB
PDF icon 25-3-65 Mr.Alok Shukla Micro insurance/ Agri Insurance and Fishery insurance1.07 MB
PDF icon 25-3-65 ดร.สมพร สืบถวิลกุล เทคนิคการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันภัย2.1 MB
PDF icon 1-4-65 ศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่น13.14 MB
PDF icon 2-4-65 กรณีศึกษาคลังสินค้าอัตโนมัติ3.86 MB
PDF icon 8-4-65 นายกิตตินันท์ อนุพันธ์ Digital Claim Management disrupted by Blockchain & AI12.74 MB
PDF icon 8-4-65 ดร.ภมรพล ชินะจิตร บทบาทของ AI Technology & Bionics กับอุตสาหกรรมประกันภัย4.67 MB
PDF icon 8-4-65 นายวิชชุกร นิลมานัตต์ บทบาทของ AI Technology & Bionics กับอุตสาหกรรมประกันภัย1.03 MB
PDF icon 29-4-65 ดร.เอกนิติ นโยบายภาษีกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในยุค New Normal Digital Economy6.53 MB
PDF icon 29-4-65 นายสรชน บุญสอง InsurTech และกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจประกันภัย3.08 MB
PDF icon 29-4-65 ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม InsurTech และกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจประกันภัย2.23 MB
PDF icon 20-5-65 นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ New Normal Digital Economy (Cryptocurrency & Blockchain) สำหรับธุรกิจประกันภัย15.69 MB
PDF icon 20-5-65 ดร.สุทธิพล ทวีชัยกาล Bridging Policy, Regulatory Framework and Business Perspectives in New Normal Digital Economy7.32 MB
PDF icon 27-5-65 ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล บทบาทของการประกันชีวิตสำหรับสังคมผู้สูงวัย(Aging society) - 11.22 MB
PDF icon 27-5-65 ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล บทบาทของการประกันชีวิตสำหรับสังคมผู้สูงวัย(Aging society) - 22.11 MB
PDF icon 27-5-65 ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล บทบาทของการประกันชีวิตสำหรับสังคมผู้สูงวัย(Aging society) - 3991.11 KB
PDF icon 27-5-65 นายอุฬาร จิ๋วเจริญ โอกาสและผลกระทบของผู้บริโภคด้านการประกันภัยในยุค New Normal ปัญหาและแนวทางการแก้ไข3.65 MB
PDF icon 27-5-65 นายชัยยุทธ มังศรี โอกาสและผลกระทบของผู้บริโภคด้านการประกันภัยในยุค New Normal ปัญหาและแนวทางการแก้ไข2.03 MB
PDF icon 17-6-65 ดร.สุธี โมกขะเวส นวัตกรรมดิจิทัลในธุรกิจประกันชีวิต27.47 MB
PDF icon 24-6-65 นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ โอกาสและความท้าทายของธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพใน CLMV4.21 MB
PDF icon 24-6-65 นายเคียน ฮิน ลิม โอกาสและความท้าทายของธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพใน CLMV1.97 MB
PDF icon 8-7-65 ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ นโยบาย ESG กับธุรกิจประกันภัย5.46 MB
PDF icon 8-7-65 นายพรสัณห์ เชื้อพานิช เจารลึกการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย1.2 MB
PDF icon 8-7-65 ดร.วิศิษฐ์ อง์พิพัฒนกุล การลงทุนในช่วงวิกฤติซ้อนวิกฤติ6.93 MB
PDF icon 15-7-65 ดร.ศรพล ตุลยเสถียร Capital market and Investment challenges and opportunities in insurance industry2.46 MB