หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1

ประเภทหลักสูตร: 
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
วันที่ฝึกอบรม: 
22 กรกฎาคม 2554 ถึง 10 กันยายน 2554

หลักการและเหตุผล

โครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ในการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านประกันภัย ตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557) ต่อเรื่องการพัฒนาความรู้ จริยธรรม ทักษะด้านประกันภัยระดับสูงให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โครงการหลักสูตรนี้มีเป้าหมายพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในภาคส่วนต่างๆ ให้มีวิสัยทัศน์ด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกได้ รวมทั้งเป็นการประสานสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายที่แนบแน่นระหว่างนักศึกษาและองค์กรของนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร อันจะยังประโยชน์ต่อการร่วมทำงานอย่างประสานสอดคล้องในการพัฒนาตลาดประกันภัย เศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะความเป็นผู้นำที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน และธุรกิจประกันภัยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ต่อไปในอนาคต
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ การบริหารเชิงสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยงสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจประกันภัยให้กับวงการตลาดการเงินและการลงทุน
4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบใหม่ๆ ที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจประกันภัยให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
5. เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาระบบธุรกิจประกันภัยให้มีความเข็มแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

รายนามนักศึกษา วปส.

ระยะเวลาอบรม

ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 2 เดือน

หลักเกณฑ์ในการวัดผลสอบ

หลักเกณฑ์ในการวัดผลสอบ
1. เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเวลาการอบรมทั้งสิ้น
2. เสนอรายงานกลุ่มตามกำหนด เพื่อนำเสนอผลงานจากความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน

ตารางกำหนดการศึกษาและเอกสารประกอบ

กลุ่มกิจกรรม วปส.

สรุปเนื้อหาการเรียน

ภาพกิจกรรม

ทำเนียบนักศึกษา