หลักสูตรอบรมทั้งหมด

ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11 03 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 23 กรกฎาคม 2566
หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2 25 สิงหาคม 2565 ถึง 02 ธันวาคม 2565
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 10 04 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 07 สิงหาคม 2565
หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1 11 กันยายน 2563 ถึง 12 ธันวาคม 2563
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 21 มิถุนายน 2562 ถึง 01 ธันวาคม 2562
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 29 มิถุนายน 2561 ถึง 08 ธันวาคม 2561
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 18 สิงหาคม 2560 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2561
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 01 มิถุนายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 09 พฤษภาคม 2559
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 4 03 มิถุนายน 2557 ถึง 14 กันยายน 2557
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 01 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 01 สิงหาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 22 กรกฎาคม 2554 ถึง 10 กันยายน 2554