สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ความเป็นมา

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 เพื่อเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาความรู้ จริยธรรม เพิ่มทักษะด้านการประกันภัยระดับสูงให้แก่บุคลากรประกันภัยทุกระดับ และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-พ.ศ.2557) โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

วัตถุประสงค์

  • เป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ จริยธรรม เพิ่มทักษะด้านการประกันภัยระดับสูงให้แก่บุคลากรประกันภัยทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้บุคลากรประกันภัยสามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • เป็นสถาบันจัดอบรมหลักสูตรด้านการประกันภัยระดับสูง เช่น หลักสูตรนักคณิตศาสตร์ประกันภัย การบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor)
  • เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและองค์กรระหว่างประเทศ
  • เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการประกันภัย เพื่อให้บุคลากรประกันภัยและประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากสถาบันฯในการเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าข้อมูลด้านการประกันภัย

 

หลักสูตรที่สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงดำเนินการ

 

ระบบห้องสมุดสำนักงาน คปภ. (E-library)