สรุปจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และจำนวนเงินเอาประกันภัย (Bail bond Premium)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

สรุปจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และจำนวนเงินเอาประกันภัย (Bail bond Premium)

ปี 2556 (ณ วันที่)

ปี 2555 (ณ วันที่)

ปี 2554 (ณ วันที่)

ปี 2553 (ณ วันที่)

ปี 2552 (ณ วันที่)

ปี 2551 (ณ วันที่)

ปี 2550 (ณ วันที่)

ปี 2549 (ณ วันที่)