สรุปจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และจำนวนเงินเอาประกันภัย

.

ปี 2556 (ณ วันที่)

ปี 2555 (ณ วันที่)

ปี 2554 (ณ วันที่)

ปี 2553 (ณ วันที่)

ปี 2552 (ณ วันที่)

ปี 2551 (ณ วันที่)

ปี 2550 (ณ วันที่)

ปี 2549 (ณ วันที่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Email: stat@oic.or.th