สถิติธุรกิจประกันวินาศภัยรายปี (Annual Report)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

สถิติธุรกิจประกันวินาศภัยรายปี (Annual Report)

1. เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย

2. เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย

3. ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภท

4. ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงประเภททะเลและขนส่ง

5. ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงประเภทรถ

6. ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงประเภทเบ็ดเตล็ด

7. เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย

8. เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย

9. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย

10. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย

11. เปรียบเทียบงบกำไร(ขาด)ทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย

12. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย

13. เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย

14. เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)

15. เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)

1. เปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย

2. เปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย

3. เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย

4. เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย

5. อัตราค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยที่ถือเป็นรายได้ของธุรกิจประกันวินาศภัย

6. ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันวินาศภัย โดยเรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยรับประกันภัยสูงสุด

7. ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยเรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยรับประกันภัยสูงสุด

8. ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยรถ โดยเรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยรับประกันภัยสูงสุด

9. ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยเรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยรับประกันภัยสูงสุด

10. สรุปจำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย

สถิติประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance Statistics)