สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายปี (Annual Report)

Any enquiry about statistics, please mail to stat@oic.or.th.

สถิติธุรกิจประกันชีวิต รายปี (Annual Report)

1. เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต

2. เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิต

3. ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิต

4. เปรียบเทียบเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต

5. เปรียบเทียบเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต

6. เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต

7. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น และค่าใช้จ่ายดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต

8. เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันชีวิต

9. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต

10. เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต

11. เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต

12. เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต

13. จำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต

สถิติประกันชีวิต (Life Insurance Statistics)