มกราคม-มีนาคม 2561

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
File 1. จำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย9.3 KB
File 2. จำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย9.51 KB
File 3. เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย9.3 KB
File 4. ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย9.25 KB
File 5. อัตราค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยที่ถือเป็นรายได้ของธุรกิจประกันวินาศภัย10.1 KB
File 7. เบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย11.75 KB
File 13. ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย13.11 KB
File 14.ค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย12.07 KB
File 15. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย11.51 KB
File 16. งบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันวินาศภัย11.03 KB
File 17. ผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย15.12 KB
File 18. รายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย10.28 KB
File 19. อัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย11.39 KB
File 20. งบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย15.41 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, มิถุนายน 4, 2561