พฤศจิกายน

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย15 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย15.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย15 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย15 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย18 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย ณ 30 พฤศจิกายน 2547 กับปี 2546 (ราคาบัญชี)26 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย17.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย18 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้จากการลงทุน รายได้อื่นของธุรกิจประกันวินาศภัย18 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จการประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย17.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย ณ 30 พฤศจิกายน 2547 กับปี 2546 (ราคาบัญชี)23.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย18.5 KB
Office spreadsheet icon อัตราค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน 254717 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน