พฤษภาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย35.32 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย41.16 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย35.38 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย35.27 KB
PDF icon ตารางอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย34.59 KB
PDF icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันวินาศภัย (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)38.59 KB
PDF icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)49.59 KB
PDF icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยรถ (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)33.85 KB
PDF icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)62.47 KB
PDF icon ตารางสรุปจำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย146.57 KB
PDF icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย40.29 KB
PDF icon เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย84.68 KB
PDF icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันวินาศภัย67.48 KB
PDF icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง68.03 KB
PDF icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยรถ53.35 KB
PDF icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด114.15 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย61.88 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย52.63 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจ52.17 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย55.89 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย57.91 KB
PDF icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย38.57 KB
PDF icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย55.63 KB
PDF icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)45.84 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)83.59 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน