มกราคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย21 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย21.5 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย21 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย21 KB
Office spreadsheet icon ตารางอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย21 KB
Office spreadsheet icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันวินาศภัย (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)25 KB
Office spreadsheet icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)23 KB
Office spreadsheet icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยรถ (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)23.5 KB
Office spreadsheet icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)30.5 KB
Office spreadsheet icon ตารางสรุปจำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย47 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย26.5 KB
Office spreadsheet icon เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย45 KB
Office spreadsheet icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันวินาศภัย47.5 KB
Office spreadsheet icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง39 KB
Office spreadsheet icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยรถ38.5 KB
Office spreadsheet icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด64 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย29.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย25.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจ25.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย27.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย29 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย25 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย24 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)26.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)35 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน