กุมภาพันธ์

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย25 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย22 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย21 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย21 KB
Office spreadsheet icon ตารางอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย20.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย26.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย29.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย25 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจ25 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย27 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย28.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย25 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย23.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)26.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)33.5 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน