ธันวาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย52.92 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย56.62 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย53.43 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย53.5 KB
PDF icon ตารางอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย53.29 KB
PDF icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย68.8 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย65.97 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย61.42 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจ62.15 KB
PDF icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย69.13 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย82.6 KB
PDF icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย60.08 KB
PDF icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย61.85 KB
PDF icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)64.86 KB
PDF icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)84.14 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน