ธันวาคม

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย25 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย20.5 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย20.5 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย20 KB
Office spreadsheet icon ตารางอัตราค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย23.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย26 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย29 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย26 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจ26.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย28 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย28 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย23.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย23.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)27 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)45.5 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน