เมษายน

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย30 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย30 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย30 KB
Office spreadsheet icon ตารางเปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย29.5 KB
Office spreadsheet icon ตารางอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย29.5 KB
Office spreadsheet icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันวินาศภัย (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)34.5 KB
Office spreadsheet icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)33 KB
Office spreadsheet icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยรถ (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)33 KB
Office spreadsheet icon ตารางส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด (เรียงลำดับบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด)40.5 KB
Office spreadsheet icon ตารางสรุปจำนวนกรมธรรม์และจำนวนเงินเอาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย58 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย40.5 KB
Office spreadsheet icon เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย51.5 KB
Office spreadsheet icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทประกันวินาศภัย58 KB
Office spreadsheet icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง49 KB
Office spreadsheet icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยรถ48.5 KB
Office spreadsheet icon ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด75 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย38.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างและค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันวินาศภัย34 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจ25 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย27 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย28.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย24.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย23.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของการประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)26 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)34.5 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน