กันยายน

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย17 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบจำนวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย17.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย17.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทน (จ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง) ของธุรกิจประกันวินาศภัย17.5 KB
Office spreadsheet icon อัตราค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 30 กันยายน 254620.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันวินาศภัย40.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาบัญชี)34.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย27 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย25 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้จากการลงทุนรายได้อื่นของธุรกิจประกันวินาศภัย25 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จการประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย25 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย26 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย25.5 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน