เมษายน

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต23 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปีของธุรกิจประกันชีวิต19.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต19.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จของธุรกิจประกันชีวิต18 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต24 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบกำไร (ขาดทุน) ของธุรกิจประกันชีวิต22.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิต18 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบรายได้สุทธิจากการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต18.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)22.5 KB
Office spreadsheet icon เปรียบเทียบงบดุลของธุรกิจประกันชีวิต (ราคาประเมิน)28.5 KB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
อาทิตย์, เมษายน 1, 2550